Inteleon AB jobbar ständigt för att säkra dina personuppgifter. Vårt system tillämpar de modernaste säkerhetsapplikationerna för att skydda våra kunders uppgifter och motverka missbruk.

Utöver detta reglerar vi tillgången våra anställda har till kunders privata information såsom adressuppgifter, parkeringsköp och kundhistorik. Endast behörig personal kan komma åt databaser med kunddata samt de servrar som tillhandahåller vår tjänst. Vi arbetar kontinuerligt för att minimera risker för dataförluster och obehörig tillgång till känslig data.

Behandling av personuppgifter

Inteleon AB behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lagen reglerar hur personuppgifter skall hanteras för att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks.

I samband med att en kund använder tjänsten för första gången och skickar sitt personnummer till oss gör vi en sökning mot folkbokföringsregistret för att hämta kundens adress som senare används för att skicka faktura till kunden.

Utlämning av uppgifter till tredje part

Inteleon AB lämnar INTE ut några personuppgifter till tredje part i annat fall än att detta krävs för fullgörandet av endera parts (kund eller Inteleon AB) åtaganden som angivs i tjänstens Villkor.

Inteleon AB lämnar ALDRIG ut personuppgifter till tredje part i reklam- eller marknadsföringssyfte för produkter eller tjänster tillhandahållna av andra än Inteleon AB.

Vilka uppgifter behandlas?

Personuppgifter som hämtats från folkbokföringsregistret eller som angivits av kund. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras med information från Transportstyrelsen om fordonets ägare om detta krävs för att bevilja boendeparkering eller vid utredning av misstänkta fall av missbruk. Utöver detta behandlas information som lämnats av kund till vår kundtjänst vid frågor eller supportärenden.

Hur behandlas uppgifterna?

Kunders folkbokföringsadress används för att skicka pappersfakturor. Övrig information kan komma att användas i statistik- och analysarbete inom den egna verksamheten samt för riktade informationsinsatser.