Hej!
Vi har nu blivit EasyPark.
Möjligheten att starta parkeringar med SMS Park, både via vår App och SMS finns därmed inte längre .
För att fortsätta Parkera, använd nu EasyPark!

Inteleon – Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Inteleon AB, org. nr. 556800-7735, Göteborgsvägen 94, 431 37 Mölndal (”Inteleon”) behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Inteleon.

Inteleon tillhandahåller betaltjänsten SMS Park. För att kunna tillhandahålla denna tjänst och tillhörande kundservice, behöver vi behandla personuppgifter. Inteleon är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Inteleon arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi vill vara helt transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och för vilka ändamål. Därför ber vi dig läsa igenom vår integritetspolicy, som beskriver vår behandling av dina uppgifter och som också redogör för de rättigheter du har enligt lag. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ned i detta dokument (punkt 5).

1. Vilka personuppgifter behandlar vi, varför, på vilken laglig grund och hur länge behandlar vi dem?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, men vi kan också få uppgifter om dig från din arbetsgivare eller ett företag du representerar. Inteleon inhämtar också uppgifter om dig från folkbokföringsregistret.

I sammanställningen nedan finns information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behandlar dem (ändamål), vilken laglig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för respektive ändamål.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter till Inteleon, men många uppgifter behöver vi för att kunna tillhandahålla vår tjänst SMS Park eller för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller en tredje part. Vill du inte lämna personuppgifter till oss så kan vi inte tillhandahålla vår tjänst.

Ändamål Typ av personuppgifter Laglig grund Hur länge behandlar vi uppgifterna för aktuellt ändamål?
Registrera dig som kund, skapa och administrera ett konto för dig. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, kortuppgifter. Fullgörande av vårt avtal med dig. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att du avregistrerar ditt konto.
Kontrollera din identitet och dina adressuppgifter, vid ingående av avtal med dig, vid kreditgivning och vid utställande av faktura. Personnummer Fullgörande av vårt avtal med dig
och
Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt intresse av att kunna kontrollera din identitet och dina adressuppgifter, vid ingående av avtal med dig, kreditgivning och utställande av faktura.
Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att du avregistrerar ditt konto.
Tillhandahålla vår betaltjänst – identifiera dig som kund, starta och avsluta en parkering, tillhandahålla information om parkering till dig. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bilregistreringsnummer, parkeringsområde, kortuppgifter Fullgörande av vårt avtal med dig
och
Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och ditt intresse av att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst till dig.
Uppgifterna behandlas för detta ändamål upp till 30 dagar efter genomförd parkering.
Ta betalt för vår tjänst, innefattande ändamål som att hantera kortbetalning, fakturera, skicka påminnelser, tillhandahålla kvitto, lämna över betalningsärende till inkassoföretag, administrera återbetalning vid felaktig inbetalning, samt bokföringsändamål. Namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, kundnummer, fakturanummer, belopp, kundhistorik, uppgifter om inbetalning, uppgift om påminnelser, korrespondens kring betalning, bankkontonummer. Fullgörande av vårt avtal med dig
och
Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt intresse av att kunna ta betalt för vår tjänst och ditt intresse av att betala rätt pris för vår tjänst
och
Fullgörande av rättslig förpliktelse.
Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att betalning har skett, eventuell utbetalning av felaktigt inbetalt belopp har skett och upp till två år därefter.
De uppgifter som vi måste spara i enlighet med bokföringslagen sparar vi så länge som bokföringslagen kräver det.
Tillhandahålla information om dina parkeringar och betalningar till dig, bland annat för att du ska kunna använda sådan information som underlag i din deklaration. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bilregistreringsnummer, parkeringsområde, kortuppgifter. Fullgörande av vårt avtal med dig
och
Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och ditt intresse av att vi ska kunna tillhandahålla en attraktiv tjänst och att våra kunder ska ha tillgång till sin egen information, bland annat för underlag vid deklaration.
Uppgifterna behandlas för detta ändamål upp till två år efter genomförd betalning.
Tillhandahålla underlag till våra uppdragsgivare, så som upplåtare och bevakningsföretag, för att de ska kunna kontrollera att du eller någon annan har betalat för parkeringen. Namn, kundnummer, tid för parkering, parkeringsområde, betalinformation, bilregistreringsnummer, transaktionshistorik. Fullgörande av vårt avtal med dig,
och
Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt, ditt och våra uppdragsgivares (så som upplåtare och bevakningsföretag) intresse, av att vi ska kunna tillhandahålla korrekt underlag till våra uppdragsgivare för att våra uppdragsgivare ska kunna kontrollera att du eller någon annan har betalat för parkeringen.
Uppgifterna behandlas för detta ändamål upp till ett år efter avslutad parkering.
Administrera felanmälan av parkeringsautomat. Mobilnummer Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt, ditt och våra uppdragsgivares (så som upplåtare och bevakningsbolag) intresse av att kunna uppmärksamma fel på parkeringsautomater och åtgärda trasiga parkeringsautomater samt intresset av att kunna tillhandahålla en alternativ betallösning till dig som vill kunna betala för din parkering. Uppgifterna behandlas för detta ändamål upp till ett år efter din felanmälan.
Informera om vår tjänst, och nya funktioner eller platser där det går att använda vår tjänst (marknadsföring). Namn, telefonnummer, e-postadress, ålder, kön, adress, parkeringshistorik, val av betalsätt. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt intresse av att kunna marknadsföra oss och våra tjänster via digitala kanaler så som e-post, sociala medier och sms. Uppgifterna behandlas för detta ändamål så länge du har ett konto hos oss eller till dess du meddelar att du inte vill ha fler sådana meddelanden eller att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.
Tillhandahålla anpassade erbjudanden från andra företag (marknadsföring). Namn, telefonnummer, e-postadress, ålder, kön, adress, parkeringshistorik, bilregistreringsnummer, val av betalsätt. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt intresse av att kunna tillhandahålla erbjudanden till våra kunder. Uppgifterna behandlas för detta ändamål så länge du har ett konto hos oss eller till dess att du meddelar att du inte vill ha fler sådana meddelanden eller att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.
Göra urval bland våra kunder inför inbjudan till kundundersökningar, samt utskick av inbjudan. Namn, e-postadress, val av betalsätt, adress, ålder, kön, demografiska uppgifter, parkeringshistorik. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt intresse av att kunna utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet och anpassa våra tjänster efter vår målgrupps behov. Uppgifterna behandlas för detta ändamål så länge du har ett konto hos oss eller till dess du meddelar att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.

Ändamål Typ av personuppgifter Laglig grund Hur länge behandlar vi uppgifterna för aktuellt ändamål?
Hantera inkommande frågor från dig som är intresserad av våra tjänster, via våra tillgängliga kanaler så som telefon, e-post, chatt eller sociala medier. Namn, e-postadress, telefonnummer, bild, korrespondens, anteckning om kontakt. Fullgörande av vårt avtal med dig,
och
Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och ditt intresse av att vi kan svara på frågor från dig som är intresserad av våra tjänster.
Uppgifterna behandlas för detta ändamål upp till ett år efter vår kontakt.
Utvärdera servicenivå hos vår kundservice, och säkerställa att vi lever upp till önskade servicenivåer. Namn, e-postadress, telefonnummer, korrespondens, anteckning om kontakt. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och våra kunders intresse av att vi kan kvalitetssäkra vår verksamhet och tillhandahålla en god kundservice som tillgodoser våra kunders behov och önskemål. Uppgifterna behandlas för detta ändamål upp till ett år efter vår kontakt.
Tillhandahålla kundservice via våra tillgängliga kanaler så som telefon, e-post, chatt, eller sociala medier genom att svara på frågor från våra kunder, hantera klagomål, bestridanden, betalningsärenden och ärenden rörande parkeringsanmärkningar. Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, personnummer,
 organisationsnummer, kundnummer, bilregistreringsnummer, parkeringshistorik, fakturainformation, inloggningsuppgifter, lösenord, bild, korrespondens, anteckning om kontakt. Fullgörande av vårt avtal med dig,
och
Intresseavvägning där det berättigade intresset är vårt och våra kunders intresse av att vi kan tillhandahålla en god kundservice, och kunna svara på frågor och hantera ärenden kopplade till vår tjänst, så som klagomål, bestridande och betalningsärenden och frågor om parkeringsanmärkningar.
Uppgifterna behandlas för detta ändamål så länge du har ett konto hos oss.
Uppgifter om parkeringshistorik och fakturainformation behandlas dock för detta ändamål som längst upp till två år efter genomförd betalning om du inte har något kundserviceärende hos oss, och annars upp till två år efter avslutat kundserviceärende.
Korrespondens och anteckningar om kontakt behandlas för detta ändamål så länge du har ett pågående kundserviceärende och som längst upp till två år efter avslutat kundserviceärende.

Ändamål Typ av personuppgifter Laglig grund Hur länge behandlar vi uppgifterna för aktuellt ändamål?
Hantera inkommande intresseanmälan från din arbetsgivare via telefon, e-post och hemsida, samt följa upp denna. Namn, e-postadress, telefonnummer, korrespondens, organisationsnummer och anteckning om kontakt. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och din arbetsgivares intresse av att vi ska kunna svara på din arbetsgivares frågor om våra tjänster och berätta mer om våra tjänster (marknadsföring). Uppgifterna behandlas för detta ändamål upp till sex månader efter att vi har mottagit intresseanmälan.
Uppsöka din arbetsgivare, via telefon och e-post, för att informera om våra tjänster. Namn, e-postadress, telefonnummer, korrespondens, organisationsnummer, anteckning om kontakt. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och din arbetsgivares intresse av att vi ska kunna svara på din arbetsgivares frågor om våra tjänster och berätta mer om våra tjänster (marknadsföring). Uppgifterna behandlas för detta ändamål upp till sex månader efter vår kontakt.
Registrera och administrera din arbetsgivares konto. Namn, e-postadress, telefonnummer, korrespondens, anteckning om kontakt. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och din arbetsgivares intresse av att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till din arbetsgivare och din arbetsgivares anställda. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att din arbetsgivare inte längre är vår kund eller till dess att du inte längre är kontaktperson för din arbetsgivare.
Registrera och administrera företagsanvändares uppgifter och konton. Namn, e-postadress, telefonnummer. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och din arbetsgivares intresse av att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till din arbetsgivare och dig (företagsanvändare). Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att din arbetsgivare inte längre är vår kund eller till dess att du inte längre använder våra tjänster (slutar vara företagsansvändare).
Kontakta dig som företagsanvändare för att informera om våra tjänster. Namn, e-postadress, telefonnummer. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt och din arbetsgivares intresse av att vi ska kunna tillhandahålla information till dig om våra tjänster (marknadsföring). Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att din arbetsgivare inte längre är vår kund eller till dess att du inte längre använder våra tjänster (slutar vara företagsansvändare).
Ta betalt för vår tjänst, ställa ut faktura, skicka påminnelse, hantera inkassoärende, återbetala felaktigt inbetalt belopp, svara på frågor. Namn, e-postadress, telefonnummer. Intresseavvägning – där det berättigade intresset är vårt intresse av att kunna ta betalt för vår tjänst och din arbetsgivares intresse av att betala rätt pris för vår tjänst. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att betalning har skett och upp till två år därefter.
De uppgifter som vi måste spara i enlighet med bokföringslagen sparar vi så länge som bokföringslagen kräver det.
Tillhandahålla kundserviceärenden genom att svara på frågor från din arbetsgivare, hantera klagomål, bestridande, betalningsärende och frågor om parkeringsanmärkning. Namn, e-postadress,
telefonnummer, befattning,
inloggningsuppgifter,
korrespondens, anteckning om kontakt. Intresseavvägning där det berättigade intresset är vårt och våra kunders intresse av att vi kan tillhandahålla en god kundservice, och kunna svara på frågor och hanterar ärenden kopplade till vår tjänst, så som klagomål, bestridande och betalningsärende och frågor om parkeringsanmärkning. Uppgifterna behandlas för detta ändamål så länge din arbetsgivare har ett konto hos oss eller till dess att du inte längre är kontaktperson för din arbetsgivare.
Korrespondens och anteckningar om kontakt behandlas för detta ändamål så länge din arbetsgivare har ett pågående kundserviceärende och som längst upp till två år efter avslutat kundserviceärende.

1.1 Rättsliga anspråk

Utöver vad som nämns ovan kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att kunna ta tillvara våra eller tredje mans rättigheter. Den lagliga grunden för sådan behandling är en intresseavvägning där det berättigade intresset är vårt eller tredje mans intresse av att kunna tillvarata sina rättigheter.

1.2 Automatiserat beslutsfattande

För det fall du passerar din kreditgräns, kommer du att hindras från att använd vår betaltjänst till dess att din kredit är reglerad, eller du har beviljats ytterligare kredit. Beslut om att hindra dig från att använda vår betaltjänst, på grund av överskriden kreditgräns, fattas automatiskt och utan inblandning av en fysisk person. För att fatta sådant beslut behandlar vi ditt kundnummer och utnyttjad kredit. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig om nyttande av vår betaltjänst. Du har alltid rätt att ifrågasätta ett automatiskt fattat beslut. Vi ber dig i så fall kontakta oss, så kommer vi att titta på ditt ärende. Du hittar kontaktuppgifter längst ned i detta dokument (punkt 5).

1.3 Profilering

Vi kommer att samla in och analysera dina personuppgifter för att kunna utveckla våra produkter, förbättra vår marknadsföring, vår kunskap om våra kunder samt våra erbjudanden till dig. Sådana uppgifter är namn, telefonnummer, epostadress, ålder, kön, adress, parkeringshistorik (antal parkeringar, tid på parkering och kostnad), bilregistreringsnummer, val av betalsätt samt information om hur du använder hemsida och vår mobilapp (s.k. profilering). Vi tillhandahåller sedan marknadsföring som vi tror att du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av vår analys av dina uppgifter. I denna del finns inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som har rättsliga följder för dig eller som på liknande sätt skulle påverka dig i betydande grad. Den lagliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att, i högsta möjliga utsträckning kunna erbjuda dig erbjudanden som matchar dina önskemål och behov.

1.4 Mailkorrespondens

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller uppgifter om dig som tredje part och vi kan därför även komma att behandla sådana personuppgifter om dig. Om så krävs kommer vi att informera dig om sådan behandling.

2. Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Vi kan komma att lämna ut vissa av dina personuppgifter till våra uppdragsgivare, så som upplåtare och bevakningsföretag, som tillhandahåller och bevakar den parkeringsplats där du parkerat och där man kan använda vår tjänst SMS Park för att betala för sin parkering.

De uppgifter vi kan komma att lämna ut till våra uppdragsgivare är bilregistreringsnummer och information om aktiv parkering, för att uppdragsgivaren ska kunna genomföra en bevakning av den aktuella parkeringsplatsen, för att säkerställa att de som valt att parkera på platsen har betalat för sin parkering.
Vi kan också komma att lämna ut bilregistreringsnummer, parkeringsområde och tidpunkt för parkering, för att våra uppdagsgivare ska kunna svara på frågor som du ställer direkt till dem. Om det är nödvändigt och ligger i ditt intresse kan vi även komma att lämna ut korrespondens mellan dig och oss avseende ditt ärende. För det fall du gör en felanmälan av en parkeringsautomat, lämnar vi ut ditt mobiltelefonnummer till vår uppdragsgivare, för att de ska kunna hantera felanmälan och åtgärda felet.

Våra uppdragsgivare är personuppgiftsansvariga för deras behandling av dina personuppgifter.

Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas IT-bolag som tillhandahåller system vi använder eller support till oss, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Inteleon och Inteleons samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Inteleon att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

3. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats www.smspark.se. För mer information om hur vi använder cookies, läs gärna vår cookiespolicy som du hittar här.

4. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

4.1 Din rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan i punkt 5.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför oss.

4.2 Din rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges i EU:s dataskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.

4.3 Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, innefattande profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan, se punkt 5. Du kan också göra det genom att logga in på ”Mina sidor” på smspark.se. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

4.4 Din rätt att kräva begränsning

Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

4.5 Din rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att få ut de personuppgifter vi har om dig, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Förutsatt att det är tekniskt möjligt, har du rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

4.6 Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan, i punkt 5. Du har även rätt att lämna in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten
(myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se

                                                                                                 

Senast uppdaterad: 13 juni 2018

5. Kontakta Inteleon

Du kan kontakta oss på följande sätt:

– Via e-post: kundservice@smspark.se
– Via telefon: 0772 – 10 10 10