Allmänna villkor privatkund

Nedanstående villkor reglerar förhållandet mellan Inteleon AB som tillhandahåller tjänsten SMS Park och kunden. Med kund avses juridiska och fysiska personer.

SAMTYCKE OCH PÅBÖRJAN AV TJÄNSTEN

Genom att du (1) skickar ett sms till SMS Park med korrekt information (2) påbörjar en parkering via appen (3) startar en parkering via hemsidan, ingår du ett avtal med Inteleon AB. Avtalet kan också ingås (4) muntligt om du ringer in till vår kundservice 0772 – 101010 och ber oss att starta en parkering. Tjänsten påbörjas då du erhållit en bekräftelse.

KUNDENS SKYLDIGHETER OCH ÅTAGANDEN

Samtliga SMS Park-kunder måste följa de regler och bestämmelser som fastställs av respektive parkeringsbolag och stad. Det är kundens ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt. Parkeringen har påbörjats från den tid då du erhållit en bekräftelse. Parkeringen är avslutad då du erhållit en bekräftelse. Om tjänsten inte fungerar är det kundens ansvar att finna ett annat betalningssätt. Vid problem med kundens mobiloperatör, kan Inteleon aldrig hållas ansvariga. Det är kundens ansvar att starta parkeringen med rätt registreringsnummer, personnummer och zonkod, information om detta framgår av skyltning vid aktuell parkeringsplats eller angivna instruktioner. Kunden ska aldrig hålla Inteleon ansvarig i tvist mellan kund och stad, parkeringsbolag, mobiloperatör, kreditkortsföretag. Tvist gällande kontrollavgift/ felparkeringsavgift (även kallad parkeringsbot) regleras av kunden och föreliggande kommun, parkeringsbolag eller polismyndighet.

BETALNINGSALTERNATIV

Det är kundens ansvar att användaruppgifterna är riktigt registrerade hos SMS Park. Genom att påbörja tjänsten, godkänner kunden att denne är betalningsskyldig för de avgifter som påförs vid parkering via SMS Park. Inteleon erbjuder kunden fyra olika betalningsalternativ varav tre är kostnadsfria. Kunden kan genom att logga in på www. smspark.se välja betalningsalternativ. Pappersfaktura är förvalt om inget annat angivits.

(1) Pappersfaktura kostar (25 kr) och innebär att kunden erhåller fakturan via post till den folkbokförda adressen. Adressuppgifterna hämtas via folkbokföringen. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på den angivna förfallodagen som står på fakturan.

(2) E-postfaktura (0 kr) är ett kostnadsfritt alternativ där kunden erhåller fakturan som en pdf skickat till sin angivna e-postadress. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på angivet förfallodatumet som står angivet på fakturan.

(3) SMS-faktura (0 kr) är ett kostnadsfritt alternativ där kunden erhåller betalningsinformation (ocr, belopp och bankgiro) via SMS. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på det angivna förfallodatumet som står i SMS:et.

(4) Kortbetalning (0 kr) är ett kostnadsfritt alternativ där Inteleon debiterar angivet kontokort genom sk autogirering. Inga kortuppgifter hanteras eller lagras av Inteleon. Kortuppgifter hanteras av vår leverantör DIBS Payment Services. Det är kundens ansvar att det finns täckning på kontot där det angivna kortet är anslutit till. Det är också kundens ansvar att betalkortet är giltigt. För det fall kunden, genom att registrera sina kortuppgifter hos SMS Park, väljer kortbetalning kommer Inteleon att debitera det registrerade kortet vid eller i samband med parkeringen. Kunden är införstådd med att debiteringen av kortet kan komma att ske före den förfallodag som angivits i pappers-, e-post eller SMS-faktura.

Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer en lagstadgad avgift samt dröjsmålsränta. Om påminnelsen överskrider 14 dagar efter det angivna påminnelsedatumet, skickas ärendet till inkasso. Vid frågor avseende inkassoärenden hänvisar vi till Alektum tel 031-730 60 60.

PARKERINGSTAXA

Den aktuella parkeringstaxan bestäms alltid av gällande parkeringsbolag. Prisförändring av parkeringstaxa bestäms enbart av gällande parkeringsbolag. SMS Park ansvarar därför inte för någon prisförändring eller meddelande av prisförändring till kund. Vilket parkeringsbolag som gäller finns skyltat vid infarten till respektive parkering, eller vid parkeringsautomaten.

ALLMÄNNA VILLKOR

SMS Park förbehåller sig rätten att avsluta en parkering. SMS Park har också rätt att ensidigt neka viss parkeringsdebitering, exempelvis om kunden inte betalat tidigare fakturor. Det är då kundens ansvar att betala för aktuell parkering på annat sätt. Kunden tilldelas ett lösenord i samband med att den första parkeringen avslutas.I Appen väljer kunden själv sitt lösenord. Kunden ansvarar vidare för användaruppgifterna som kan nyttjas för den personliga sidan på www.smspark.se. Kunden ansvarar för obehörig användning av tjänsten, och bör snarast kontakta kundservice 0772-10 10 10 om det finns anledning att anta att obehörig använder sig av kundens uppgifter. SMS Park förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor för bättre anpassning till kunder, teknisk utveckling, administrativa förfaranden eller informations-säkerhet.

Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller övrigt innehåll som kan åtkommas. Allt innehåll inkluderat men ej begränsat till varumärke tillhör SMS Park Inteleon AB. Ingen rätt ges till kopiering, länkning eller på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande SMS Park Inteleon AB.

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

Då tjänsten aktiverats, genom att kunden har erhållit en bekräftelse, kan ångerrätt inte åberopas. Felaktiga parkeringskostnader handläggs och beslutas av parkeringsbolaget eller kommunen.

KLAGOMÅL

Du som kund är välkommen att kontakta Inteleon gällande tjänsten SMS Park. Kundservice 0772-10 10 10, Inteleon AB , Box 2037, 403 11 Göteborg, eller kundservice@smspark.se. Klagomål på själva parkeringsplatsen, parkeringstaxan eller dylikt skall dock ske till markägaren/parkeringsbolag eller dennes ombud. Kontaktuppgifter till denne framgår vanligen av skyltning vid den aktuella parkeringsplatsen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att använda tjänsten samtycker du till att SMS Park behandlar dina personuppgifter. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifterna behandlas för att utföra och ta betalt för tjänsten. De uppgifter som behandlas är de som du själv har lämnat till SMS Park samt uppgifter som kan hämtas ur exempelvis folkbokföringsregister och bilregister. Uppgifterna kan lämnas ut till markägaren avseende parkeringen som gjorts av kunden samt till bolag som utför parkeringsövervakning på sådan plats. Uppgifterna kan även lämnas ut till indrivningsföretag/inkassobolag, då avseende fakturaindrivning. Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Du har rätt att efter skriftlig begäran till oss på nedan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

SMS Park ansvar inte för:

  • SMS Park ansvarar inte för att kunden parkerar sitt fordon i enlighet med lagar och bestämmelser som fastställs av parkeringsbolag eller kommun
  • Ett parkeringsbolag som inte använder sig av SMS Parks tjänster
  • Om tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men som vid den aktuella tidpunkten ansågs vara skäliga
  • Om kunden har angett fel uppgifter då parkeringen påbörjades
  • Eventuella påföljder för kund som uppkommit på grund av fel eller avbrott i tjänsten
  • Indirekta skador eller följdskador inkluderat men ej begränsat till ersättning för utebliven vinst som uppstår till följd av samarbetet enligt detta avtal Tvister som berör detta avtal ska lösas av svensk domstol i enlighet med svensk lag.

Allmänna villkor företagskund

Dessa allmänna villkor för SMS Park Företag (”Villkoren”) utgör en integrerad del av avtalet avseende tjänsten SMS Park Företag (”Avtalet”) som Inteleon AB och du som företagskund ingått. Med beteckningen “Part” nedan avses antingen Inteleon AB eller du som företagskund och med beteckningen “Parterna” avses Inteleon AB och du som kund gemensamt. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Inteleon och med benämningarna ”du”, ”dina” och ”ditt” avses du som företagskund. Definitioner som används i Avtalet ska ha samma betydelse i Villkoren om inget annat uttryckligen anges.

 

1 KOMMA IGÅNG MED TJÄNSTEN

Intresseanmälan

1.1 För att Tjänsten ska vara tillgänglig för dig som företagskund behöver vi lägga upp ett konto för ditt företag. Detta gör vi efter att vi har mottagit en intresseanmälan från dig. Du kan kontakta oss för intresseanmälan via telefon 0772-101010 (tryck knappval 1), e-post foretag@smspark.se eller genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Din intresseanmälan ska innehålla uppgift om företagsnamn, organisationsnummer, namn på kontaktperson, telefonnummer till kontaktperson, e-postadress, önskat antal Användare (definierat nedan).

Anslut Användare

1.2 Efter att vi lagt upp er som företagskund behöver ni ansluta de av era anställda som ska nyttja Tjänsten (”Användare”) till ert företagkonto. Detta kan ni antingen göra genom att själva lägga till användare med namn, mobiltelefonnummer eller bilens registreringsnummer och e-postadress till ert företagskonto eller genom att kontakta oss via telefon 0772 – 101010 (tryck knappval 1) så hjälper vi er med detta.

1.3 Alla parkeringar startade från Användare i enlighet med punkten 1.6 eller punkten 1.7 kommer att debiteras dig som företagskund.

Börja nyttja Tjänsten

1.4 När du har anslutit Användarna till ert företagskonto kan Användarna börja använda Tjänsten.

1.5 Användare som vill använda sig av Tjänsten via vår app behöver ladda ner vår app från App Store eller Google Play. För instruktion om hur Användare ska gå tillväga för nedladdning och nyttjande av vår app se vår Appbeskrivning.

Användande av Tjänsten via SMS

1.6 Vid användande av Tjänsten genom SMS ska Användaren skicka ett SMS till nummer 0700-40 40 40 med angivande av zonkod och den aktuella bilens registreringsnummer. Zonkoden hittar man på våra skyltar och dekaler som finns i anslutning till varje parkeringsplats. När Användaren vill avsluta sin parkering skickar denne ett SMS med ordet AVSLUTA till nummer 0700-40 40 40 och den aktuella parkeringen avslutas. Vi försöker med jämna mellanrum påminna Användare om pågående parkering för att undvika att Användare ska glömma att skicka avsluts-SMS enligt ovan.

Användande av Tjänsten via vår app

1.7 För användande av Tjänsten genom vår app så loggar Användare in på vår app och väljer alternativet Företag. Därefter kommer parkeringen att debiteras dig som företagskund. För att påbörja Tjänsten så behöver Användaren ange den aktuella bilens registreringsnummer, zonkod och preliminär sluttid för parkeringen. Zonkoden hittar man på våra skyltar och dekaler som finns i anslutning till varje parkeringsplats eller via GPS-sökning i appen. När användaren vill avsluta sin parkering trycker Användaren på Avsluta parkering i appen.

2 AVGIFTER

Avgifterna för Tjänsten framgår av Avtalet. Alla belopp som anges i Villkoren är exklusive moms.

3 BETALNING

3.1 Genom att ansluta dig som företagskund till Tjänsten åtar du dig en betalningsskyldighet för de avgifter som påförs vid parkering via Tjänsten av Användare.

3.2 Vi erbjuder följande betalningsalternativ med betalningsvillkor 30 dagar:
– Pappersfaktura: Kostar 20 kr per faktura och innebär att du får fakturorna från oss via post till den adress som du angivit i din intresseanmälan. Om du inte anmäler annat kommer du få pappersfakturor. Betalningen ska vara oss tillhanda på den förfallodag som står angiven på fakturan.
– E-postfaktura: Är kostnadsfri och innebär att du får fakturorna från oss som en PDF skickat till den
e-postadress som du angivit i din intresseanmälan. Betalningen ska vara oss tillhanda på den förfallodag som står angiven på fakturan.

3.3 Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer en lagstadgad avgift samt dröjsmålsränta. Om betalning inte är oss tillhanda inom 14 dagar efter det angivna påminnelsedatumet, skickar vi ärendet vidare till inkassobolaget Alektum Group AB. Vid frågor avseende inkassoärenden hänvisar vi till Alektum Group AB tel. 031-730 60 60.

4 FÖRETAGSKUNDENS ANSVAR

4.1 Du som företagskund ansvarar för:
– att Användarnas vid var tid gällande uppgifter (namn, mobiltelefonnummer eller bilens registreringsnummer och e-postadress) är korrekt registrerade hos oss,

– att Användarna följer de regler och bestämmelser som fastställs av respektive parkeringsbolag och stad för parkering,

– att Användarna påbörjar och avslutar parkeringar korrekt (med angivande av korrekt mobiltelefonnummer eller registeringsnummer samt zonkod). Parkering påbörjas den tid som Användaren fått en bekräftelse på påbörjad parkering och parkeringen avslutas när Användaren fått en bekräftelse på att parkeringen avslutats,

– parkeringskostnaden som påförs genom ditt eller Användarnas nyttjande av Tjänsten. Detta innebär att för det fall Tjänsten inte skulle fungera av någon anledning eller om vi har nekat en Användare från parkeringsdebitering (via SMS eller via vår app) är det ditt ansvar att aktuell parkeringskostnad betalas på annat sätt,

– obehörig användning av Tjänsten, och om det finns anledning att anta att obehörig använder sig av din eller Användares uppgifter rekommenderar vi dig att snarast kontakta vår kundservice på telefonnummer 0772-10 10 10.

5 PRIVAT ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN

5.1 För privat användande av Tjänsten kan du be Användarna att förutom att ange zonkod och den aktuella bilens registreringsnummer även ange sitt personnummer när de använder Tjänsten genom SMS och att Användare anger ”Privat” i vår app när de använder Tjänsten genom vår app.

5.2 Du som företagskund kommer inte debiteras för de parkeringar som inte startas av Användare enligt punkten 1.6 eller 1.7 utan dessa parkeringar kommer debiteras Användaren direkt.

6 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

6.1 Vi ansvarar inte för:
– tekniska störningar som kan uppstå avseende Tjänsten, eller del därav såsom appen, och som påverkar funktionaliteten eller tillgängligheten av densamma eller för eventuell data som går förlorad på grund av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till vår app för Tjänsten,

– att Användare parkerar sitt fordon i enlighet med lagar och bestämmelser som fastställs av parkeringsbolag eller kommun, parkeringsbolag som inte använder sig av Tjänsten,

– att Tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men som vid den aktuella tidpunkten ansågs vara skäliga,

– att Användare har angett fel uppgifter då parkeringen påbörjades,
eventuella påföljder för dig som företagskund eller Användare som uppkommit på grund av fel eller avbrott i Tjänsten, inklusive indirekta skador eller följdskador,
– tvist mellan dig som företagskund eller Användare å ena sidan och stad, parkeringsbolag, mobiloperatör, kreditkortsföretag, myndighet å andra sidan inklusive tvist gällande kontrollavgift/felparkeringsavgift (även kallad parkeringsbot),

– prisförändringar avseende parkeringstaxor (se punkt 7 nedan).

7 PARKERINGSTAXOR

Parkeringstaxor bestäms alltid av ansvarigt parkeringsbolag. Vi ansvarar således inte för någon prisförändring eller att meddela eventuella prisförändringar till dig eller Användare. Vilket parkeringsbolag som ansvarar finns vanligen skyltat vid infarten till respektive parkering, eller vid parkeringsautomaten.

8 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

8.1 Genom att ansluta dig som företagskund till Tjänsten intygar du att du informerat Användare om att vi behandlar deras personuppgifter på sätt som närmare framgår av dessa Villkor.

8.2 Vi är ansvariga för behandling av personuppgifter som du som företagskund eller Användare lämnar till oss såsom namn, adress, e-postadress, mobiltelefon-nummer, telefonnummer, registreringsnummer och personnummer. Vi kan även komma att komplettera med uppgifter som kan hämtas ur exempelvis folkbokföringsregister och bilregister. Vi kommer att behandla dina och Användares personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som företagskund och för marknadsföringsändamål. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer vi att ringa dig eller skicka sådan via e-post, SMS eller via annan funktion.

8.3 Vi kan komma att lämna ut dina eller Användares personuppgifter till våra samarbetspartners för de ovan angivna ändamålen och till markägare avseende parkering som gjorts av Användaren samt till bolag som utför parkeringsövervakning på sådan plats. Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till indrivningsföretag eller inkassobolag avseende indrivning av utestående fakturor.

8.4 För marknadsföringsändamål kan vi komma att spara dina och Användares personuppgifter upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört.

8.5 Genom att du som företagskund ingår Avtalet med oss samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

8.6 Genom att Användare (1) använder Tjänsten via SMS, eller (2) använder Tjänsten via appen samtycker Användaren till sådan behandling av Användarens personuppgifter som anges ovan. Användaren kan helt eller delvis återkalla sitt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

8.7 Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du som företagskund eller Användare inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att kontakta oss på telefonnummer 0772 – 10 10 10 eller via e-post kundservice@smspark.se och meddela oss detta. Du kan även tacka nej till våra direktmarknadsförings-utskick genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som du får från oss eller våra samarbetspartners.
8.8 Du som kund och Användare har rätt att efter skriftlig begäran till oss på nedan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig som företagskund och Användare och hur dessa uppgifter används. Du respektive Användare har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig respektive Användaren.

9 FEEDBACK PÅ TJÄNSTEN

9.1 Vi arbetar ständigt med att förbättra Tjänsten varför vi tacksamt tar emot dina eventuella synpunkter och klagomål. Du nå vår kundservice på telefonnummer 0772 – 10 10 10 eller på postadress Inteleon AB, Box 2037 403 11 Göteborg eller via vår e-postadress feedback@smspark.se.

9.2 Om du har synpunkter eller klagomål på parkeringsplats, parkeringstaxa eller liknande ska du istället vända dig till markägaren/parkeringsbolaget eller dennes ombud. Kontaktuppgifter till markägaren/parkeringsbolaget framgår vanligen av skyltning vid den aktuella parkeringsplatsen.

10 ÄNDRING AV VILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren. Eventuella förändringar av Villkoren träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i Villkoren har du som företagskund rätt att säga upp Avtalet.

11 FORCE MAJEURE

Part är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt dessa Villkor eller Avtalet förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Parts kontroll, exempelvis myndighets åtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer även som alla omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Part, Parts leverantörer eller Parts verksamhet i allmänhet. Part är skyldig att, utan fördröjning, informera den andra Parten om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure. Om force majeure består mer än 30 dagar får vardera Part att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

12 ÖVRIGT

12.1 Du som företagskund eller Användare förvärvar inga rättigheter till Tjänsten, eller del däri, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter. Du eller Användare ges inte någon rätt att kopiera, länka eller på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande oss genom Avtalet eller Villkoren annat än vad som uttryckligen framgår av Villkoren.

12.2 Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte inne¬bära att Villkoren eller Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen på¬verkar Parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren eller Avtalet, skälig jämkning i Villkoren eller Avtalet ske.

12.3 Du får inte överlåta Avtalet eller de rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren till tredje man utan vårt föregående skrift¬liga samtycke. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och Villkoren till tredje man.

12.4 Svensk materiell rätt ska vara tillämplig på Villkoren och Avtalet.

12.5 Tvist i anledning av Villkorens eller Avtalets tillkomst, tillämpning eller tolkning och därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.

 

(Senast uppdaterad:  15 februari, 2018)