Hej!
Vi har nu blivit EasyPark.
Möjligheten att starta parkeringar med SMS Park, både via vår App och SMS finns därmed inte längre .
För att fortsätta Parkera, använd nu EasyPark!

Allmänna villkor privatkund

SAMTYCKE OCH PÅBÖRJAN AV TJÄNSTEN

Nedanstående villkor (”Villkoren”) reglerar förhållandet mellan Inteleon AB (”Inteleon”) som tillhandahåller tjänsten SMS Park (”Tjänsten”) och kunden (”Kunden”). Med Kund avses fysiska och juridiska personer som använder eller avser att använda Tjänsten. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Inteleon och med benämningarna ”du”, ”dina” och ”ditt” avses du som Kund.

 

Komma igång med Tjänsten

För att komma igång med Tjänsten kan du välja något av följande alternativ.

 • Skicka ett SMS till oss med korrekt information.
 • Starta en parkering genom vår app.
 • Starta en parkering via vår hemsida.
 • Ringa till vår kundservice på telefonnummer 0772-10 10 10 och be oss att starta en parkering.

Genom att påbörja Tjänsten genom något av ovanstående alternativ accepterar du dessa Villkor och har ingått ett avtal med Inteleon. Tjänsten påbörjas och avslutas då du erhållit en bekräftelse från Inteleon via SMS, vår app, vår hemsida eller muntligen från vår kundservice.

Kunder som vill använda sig av Tjänsten via vår app behöver ladda ner vår app från App Store eller Google Play. För instruktion om hur du ska gå tillväga för nedladdning och nyttjande av vår app se vår Appbeskrivning.

 

Kundens skyldigheter och åtaganden

Samtliga Kunder måste följa de regler och bestämmelser som fastställs av respektive parkeringsbolag och stad.

Det är Kundens ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt. Parkeringen har påbörjats från den tid då du erhållit en bekräftelse. Parkeringen är avslutad då du erhållit en bekräftelse. Om Tjänsten inte fungerar är det Kundens ansvar att aktuell parkeringskostnad betalas på annat sätt. Vid problem med Kundens mobiloperatör, kan Inteleon aldrig hållas ansvariga.

Det är Kundens ansvar att starta parkeringen med rätt registreringsnummer, personnummer och zonkod. Information om detta framgår av skyltning vid aktuell parkeringsplats eller angivna instruktioner.

Kunden tilldelas ett lösenord i samband med att den första parkeringen avslutas. I appen väljer Kunden själv sitt lösenord. Kunden ansvarar vidare för användaruppgifterna som kan nyttjas för den personliga sidan på www.smspark.se. Kunden ansvarar för obehörig användning av Tjänsten, och bör snarast kontakta kundservice på teleonnummer 0772-10 10 10 om det finns anledning att anta att obehörig använder sig av Kundens uppgifter.

 

Betalningsalternativ

Det är Kundens ansvar att användaruppgifterna är riktigt registrerade hos Inteleon. Genom att påbörja Tjänsten, godkänner Kunden att denne är betalningsskyldig för de avgifter som påförs vid parkering via Tjänsten. Inteleon erbjuder Kunden fyra olika betalningsalternativ varav tre är kostnadsfria. Kunden kan genom att logga in på www.smspark.se välja betalningsalternativ. Pappersfaktura är förvalt om inget annat angivits. Inteleon fakturerar månadsvis i efterskott för samtliga parkeringar som har genomförts under aktuell tidsperiod.

(1) Pappersfaktura medför en avgift om 25 kr och innebär att Kunden erhåller fakturan via post till den folkbokförda adressen. Adressuppgifterna hämtas via folkbokföringen. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på den angivna förfallodagen som står på fakturan.

(2) E-postfaktura är ett kostnadsfritt alternativ där Kunden erhåller fakturan som en PDF skickat till sin angivna e-postadress. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på angivet förfallodatumet som står angivet på fakturan.

(3) SMS-faktura är ett kostnadsfritt alternativ där Kunden erhåller betalningsinformation (OCR, belopp och bankgiro) via SMS. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på det angivna förfallodatumet som står angivet i SMS:et.

(4) Kortbetalning är ett kostnadsfritt alternativ där Inteleon debiterar angivet kontokort genom så kallad autogirering. Inga kortuppgifter hanteras eller lagras av Inteleon. Kortuppgifter hanteras av vår leverantör DIBS Payment Services. Det är Kundens ansvar att det finns täckning på kontot dit det angivna kortet är anslutet. Det är också Kundens ansvar att betalkortet är giltigt. För det fall Kunden, genom att registrera sina kortuppgifter hos Inteleon, väljer kortbetalning kommer Inteleon att debitera det registrerade kortet vid eller i samband med parkering alternativt vid utfärdande av samlingsfaktura. Kunden är införstådd med att debiteringen av kortet kan komma att ske före den förfallodag som angivits i fakturaspecifikationen.

Inteleon har rätt att ensidigt neka viss parkeringsdebitering, exempelvis om Kunden inte betalat tidigare fakturor. Det är då Kundens ansvar att betala för aktuell parkering på annat sätt.

Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer en lagstadgad avgift samt dröjsmålsränta. Om påminnelsen överskrider 14 dagar efter det angivna påminnelsedatumet, skickas ärendet till inkassobolaget Alektum Group AB. Vid frågor avseende inkassoärenden hänvisar vi till Alektum Group AB, tel.  031-730 60 00.

 

Parkeringstaxa och serviceavgift

Den aktuella parkeringstaxan bestäms alltid av gällande parkeringsbolag. Prisförändring av parkeringstaxa bestäms enbart av gällande parkeringsbolag. Vi ansvarar därför inte för någon prisförändring eller meddelande av prisförändring till dig. Vilket parkeringsbolag som gäller för den specifika parkeringen finns vanligtvis skyltat vid infarten till respektive parkering, eller vid parkeringsautomaten.

Inteleon förbehåller sig även rätten att, utöver parkeringstaxan, ta ut en serviceavgift av Kunden vilket i sådana fall framgår i vår app och på eventuell skyltning vid aktuell parkeringsplats.

 

Immateriella rättigheter

Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller övrigt innehåll som kan åtkommas. Allt innehåll inklusive men ej begränsat till varumärke tillhör Inteleon. Ingen rätt ges till kopiering, länkning eller att på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande Inteleon.

 

Information om ångerrätt

Efter att Tjänsten aktiverats, genom att Kunden har erhållit en bekräftelse, accepterar Kunden att ångerrätt inte kan åberopas i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

Force majeure

Inteleon är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt dessa Villkor förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Inteleons kontroll, exempelvis myndighets åtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer eller andra omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Inteleon, Inteleons leverantörer eller Inteleons verksamhet i allmänhet.

 

Feedback på Tjänsten

Inteleon arbetar ständigt med att förbättra Tjänsten varför vi tacksamt tar emot dina eventuella synpunkter och klagomål. Du når vår kundservice på telefonnummer 0772 – 10 10 10 eller på postadress Inteleon AB, Box 2037, 403 11 Göteborg eller via vår e-postadress feedback@smspark.se.

Om du har synpunkter eller klagomål på parkeringsplats, parkeringstaxa eller liknande ska du istället vända dig till markägaren/parkeringsbolaget eller dennes ombud. Kontaktuppgifter till markägaren/parkeringsbolaget framgår vanligen av skyltning vid den aktuella parkeringsplatsen.

 

Hantering av personuppgifter

När du använder Tjänsten, kommer Inteleon att få tillgång till dina personuppgifter. Information om Inteleons behandling av dina personuppgifter återfinns i Inteleons integritetspolicy, som du hittar här.

 

Ansvarsbegränsning

Inteleon ansvar inte för:

 • att Kunden parkerar sitt fordon i enlighet med lagar och bestämmelser som fastställs av parkeringsbolag eller kommun,
 • parkering i ett område som inte är anslutet till Tjänsten,
 • om Tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men som vid den aktuella tidpunkten ansågs vara skäliga,
 • om Kunden har angett fel uppgifter då parkeringen påbörjades,
 • eventuella påföljder för Kund som uppkommit på grund av fel eller avbrott i Tjänsten,
 • tvist mellan dig som Kund å en sida och stad, parkeringsbolag, mobiloperatör eller kreditkortsföretag å andra sidan, inklusive tvist gällande kontrollavgift/felparkeringsavgift (även kallad parkeringsbot),
 • prisförändringar avseende parkeringstaxor, eller
 • indirekta skador eller följdskador.

 

Övrigt

Inteleon förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Eventuella förändringar av Villkoren träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida.

Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning i Villkoren ske.

Kunden får inte överlåta Villkoren eller de rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren till tredje man utan Inteleons föregående skriftliga samtycke.

Inteleon får dock överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Kundens skriftliga medgivande.

Svensk materiell rätt ska vara tillämplig på Villkoren.

Tvist i anledning av Villkorens tillkomst, tillämpning eller tolkning och därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras i första instans av tingsrätten i Göteborg.

 

Allmänna villkor företagskund

Dessa allmänna villkor för SMS Park Företag (”Villkoren”) utgör en integrerad del av avtalet avseende tjänsten SMS Park Företag (”Tjänsten”) som Inteleon AB och en företagskund (”Företagskund”) ingått (”Avtalet”). Med beteckningen ”Part” nedan avses antingen Inteleon AB eller Företagskunden och med beteckningen ”Parterna” avses Inteleon AB och Företagskunden gemensamt. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Inteleon och med benämningarna ”ni”, ”era” och ”ert” avses Företagskunden. Definitioner som används i Avtalet ska ha samma betydelse i Villkoren om inget annat uttryckligen anges.

 

 

1. Registrering och användning av tjänsten

1.1 Efter Avtalets tecknande sker registrering av ett företagskonto för er räkning i Tjänsten. Närmare information om funktioner, administratörsgränssnitt m.m. för Tjänsten och företagskontot finns på www.smspark.se.

1.2 Ni ges möjlighet att ansluta de Användare (”Användare”) som ska nyttja Tjänsten till ert företagskonto. Anslutning av Användare sker enligt vid varje tid gällande registreringsförfarande i Tjänsten. Användare som vill använda sig av Tjänsten kan välja att ladda ned och nyttja vår app. Närmare information om vad som krävs för att kunna nyttja Tjänsten finns på www.smspark.se.

1.3 Ni ansvarar för att säkerställa att registrering av Användare endast sker för personer som ska ha rätt att använda Tjänsten kopplad till ert företagskonto. All användning av Tjänsten för erläggande av parkeringsavgift som görs av Användare med användning av ert företagskonto kommer att debiteras er som företagskund.

1.4 För Användares eventuella användning av SMS Park för annat ändamål än företagsändamål gäller Inteleons Allmänna villkor för Konsumenter.

 

2. Ansvar för användning av tjänsten

2.1 Användaren ansvarar för att säkerställa att betalning av parkeringen startas i rätt område, för rätt fordon och för rätt tid. Inteleon tar inget ansvar för felaktigt registrerad information, oavsett registreringsmetod. Om Användaren inte registrerar betalning av parkering med Inteleons tjänst, oavsett orsak, såsom exempelvis p g a otillgänglighet till följd av orsaker som kan hän föras till den telefon eller eventuell annan teknisk utrustning som används av Användaren, eller avbrott, störningar eller fördröjningar avseende Internet eller annat kommunikationsnätverk, eller på grund av avbrott i tillhandahållandet av Tjänsten, är Användaren skyldig att använda alternativa betalningssätt (kort/mynt eller SMS). Användaren undantas inte från skyldigheten att betala för parkeringen med ett giltigt betalningssätt.

2.2 I vissa parkeringsområden registreras parkeringens start- och stopptid av parkeringsoperatörens system via användning av identifieringssystem av registreringsskyltar, kameror eller liknande. Inteleon utövar inte någon kontroll över dessa system och kan inte hållas ansvariga för eventuellt systemfel hänförligt till operatören som kan leda till att parkeringstiden inte startas och/eller stoppas.

 

3. Avgifter och betalning för tjänsten

3.1 Genom att ansluta ert företag till Tjänsten åtar ni er betalningsskyldighet för de avgifter som påförs vid registrering av parkering via Tjänsten av en Användare.

3.2 Avgifter och betalningsalternativ för Tjänsten framgår av Avtalet. Alla belopp är angivna exklusive moms.

3.3 Inteleon förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter under Avtalets löptid. Inteleon åtar sig att meddela Företagskunden om justerade priser och avgifter som innebär en höjning skriftligen och med minst trettio (30) kalenderdagars varsel. Vid justering av priser och avgifter som innebär höjning äger Företagskunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande innan prisjusteringen får verkan. Vid uterbliven uppsägning fortsätter Avtalet att gälla med de nya priserna och avgifterna.    

3.4 Företagskunden ansvarar för att uppge korrekt faktureringsadress och adress för övriga aviseringar från Inteleon. Vid eventuella förändringar är Företagskunden skyldig att meddela Inteleon dessa ändringar skriftligen.

3.5 Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer en lagstadgad avgift samt dröjsmålsränta. Om betalning inte är oss tillhanda inom 14 dagar efter det angivna påminnelsedatumet, skickar vi ärendet vidare till inkasso.

 

4. Ansvar för korrekta uppgifter m.m.

4.1 Företagskunden ansvarar för:

– att Användarnas vid var tid gällande uppgifter (namn, mobiltelefonnummer eller bilens
registreringsnummer och e-postadress) är korrekt registrerade hos oss,

– att Användarna följer de regler och bestämmelser som fastställs av respektive parkeringsbolag och stad för parkering,

– att Användarna påbörjar och avslutar parkeringar korrekt (med angivande av korrekt
mobiltelefonnummer eller registeringsnummer samt zonkod). Parkering påbörjas den tid som Användaren fått en bekräftelse på påbörjad parkering och parkeringen avslutas när Användaren fått en bekräftelse på att parkeringen avslutats,

– parkeringskostnaden som påförs genom Företagskunden eller Användarnas nyttjande av
Tjänsten. Detta innebär att för det fall Tjänsten inte skulle fungera av någon anledning eller om vi har nekat en Användare från parkeringsdebitering (via SMS eller via vår app) är det
Företagskundens ansvar att aktuell parkeringskostnad betalas på annat sätt,

– obehörig användning av Tjänsten, och om det finns anledning att anta att obehörig använder sig av Företagskundens eller Användares uppgifter rekommenderar vi er att snarast kontakta vår kundservice på telefonnummer 0772 10 10 10.

4.2 Inteleon har rätt att debitera Företagskunden för extra administrationstid som orsakas av Användare eller Företagskunden, såsom exempelvis om privata parkeringar felaktigt har
startats på Företagskundens konto. Debitering sker enligt Inteleons vid varje tid gällande
timprislista.

 

5. Ansvarsbegränsningar

5.1 Vi ansvarar inte för:

– tekniska störningar som kan uppstå avseende Tjänsten, eller del därav såsom appen, och som påverkar funktionaliteten eller tillgängligheten av densamma eller för eventuell data som går förlorad på grund av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till vår app för Tjänsten,

– att Användare parkerar sitt fordon i enlighet med lagar och bestämmelser som fastställs av parkeringsbolag eller kommun,

– att betalning av parkeringsavgift avbrutits i förtid av skäl som senare visar sig vara oriktiga, men som vid den aktuella tidpunkten ansågs vara skäliga och Inteleon därför inte kan anses agerat oaktsamt,

– att hantera administration eller liknande kopplat till tvist mellan Företagskunden eller Användare å ena sidan och stad, parkeringsbolag, mobiloperatör, kreditkortsföretag, myndighet å andra sidan, inklusive tvist gällande kontrollavgift/felparkeringsavgift (även kallad parkeringsbot),

– prisförändringar avseende parkeringstaxor (se punkt 6 nedan), eller

– indirekta skador eller följdskador.

 

6. Parkeringstaxor och serviceavgift

6.1 Parkeringstaxor bestäms alltid av ansvarigt parkeringsbolag. Vi ansvarar således inte för någon prisförändring eller att meddela eventuella prisförändringar till Företagskunden eller Användare. Vilket parkeringsbolag som ansvarar finns vanligen skyltat vid infarten till respektive parkering, eller vid parkeringsautomaten.

6.2 Vi förbehåller oss även rätten att, utöver parkeringstaxan, ta ut en serviceavgift av Företagskunden för Användares parkering. Vid sådana fall framgår det i samband med prisindikation eller taxainfo.

 

7. Personuppgiftsbehandling

7.1 Inteleon är personuppgiftsansvarig för den behandling av Användares personuppgifter som Tjänsten medför.

7.2 När Företagskunden ansluter sig till Tjänsten, åtar sig Företagskunden att säkerställa att Företagskunden har rätt att lämna ut Användares personuppgifter till Inteleon.

7.3 Företagskunden ansvarar för att tillse att personer som agerar för Företagskundens räkning, och därmed lämnar personuppgifter till Inteleon, informeras om Inteleons integritetspolicy, vilken tillhandahålls Företagskunden vid ingående av Avtalet.

 

8. Feedback på tjänsten

8.1 Vi arbetar ständigt med att förbättra Tjänsten varför vi tacksamt tar emot era eventuella synpunkter. Information om hur ni når vår kundservice finns på www.smspark.se

8.2 Om ni har synpunkter eller klagomål på parkeringsplats, parkeringstaxa eller liknande ska ni istället vända er till markägaren/parkeringsbolaget eller dennes ombud. Kontaktuppgifter till markägaren/parkeringsbolaget framgår vanligen av skyltning vid den aktuella parkeringsplatsen.

 

9. Immateriella rättigheter

9.1 Företagskund eller Användare förvärvar inga rättigheter till Tjänsten, eller del däri, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter. Företagskunden eller Användare ges inte någon rätt att kopiera, länka eller på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande oss genom Avtalet eller Villkoren annat än vad som uttryckligen framgår av Villkoren.

 

10. Force Majeure

10.1 Part är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt dessa Villkor eller Avtalet förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Parts kontroll, exempelvis myndighets åtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer eller andra omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Part, Parts leverantörer eller Parts verksamhet i allmänhet. Part är skyldig att, utan fördröjning, informera den andra Parten om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure. Om force majeure består mer än 30 dagar får vardera Part att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

 

11. Övrigt

11.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor. Eventuella förändringar av Villkoren träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Villkoren har meddelats Företagskunden genom att ha hållas tillgängliga på Inteleons hemsida. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i Villkoren har Företagskunden rätt att säga upp Avtalet.

11.2 Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte  innebära att Villkoren eller Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren eller Avtalet, skälig jämkning i Villkoren eller Avtalet ske.

11.3 Företagskunden får inte överlåta Avtalet eller de rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet till tredje man utan vårt föregående skriftliga samtycke. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och Villkoren till tredje man.

11.4 Svensk materiell rätt ska vara tillämplig på Villkoren och Avtalet.

11.5 Tvist i anledning av Villkorens eller Avtalets tillkomst, tillämpning eller tolkning och därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras i första instans av tingsrätten i Göteborg.

 

                                                                                                 

Senast uppdaterad: 24 april 2019