Allmänna villkor privatkund

SAMTYCKE OCH PÅBÖRJAN AV TJÄNSTEN

Nedanstående villkor (”Villkoren”) reglerar förhållandet mellan Inteleon AB (”Inteleon”) som tillhandahåller tjänsten SMS Park (”Tjänsten”) och kunden (”Kunden”). Med Kund avses fysiska och juridiska personer som använder eller avser att använda Tjänsten. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Inteleon och med benämningarna ”du”, ”dina” och ”ditt” avses du som Kund.

 

Komma igång med Tjänsten

För att komma igång med Tjänsten kan du välja något av följande alternativ.

 • Skicka ett SMS till oss med korrekt information.
 • Starta en parkering genom vår app.
 • Starta en parkering via vår hemsida.
 • Ringa till vår kundservice på telefonnummer 0772-10 10 10 och be oss att starta en parkering.

Genom att påbörja Tjänsten genom något av ovanstående alternativ accepterar du dessa Villkor och har ingått ett avtal med Inteleon. Tjänsten påbörjas och avslutas då du erhållit en bekräftelse från Inteleon via SMS, vår app, vår hemsida eller muntligen från vår kundservice.

Kunder som vill använda sig av Tjänsten via vår app behöver ladda ner vår app från App Store eller Google Play. För instruktion om hur du ska gå tillväga för nedladdning och nyttjande av vår app se vår Appbeskrivning.

 

Kundens skyldigheter och åtaganden

Samtliga Kunder måste följa de regler och bestämmelser som fastställs av respektive parkeringsbolag och stad.

Det är Kundens ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt. Parkeringen har påbörjats från den tid då du erhållit en bekräftelse. Parkeringen är avslutad då du erhållit en bekräftelse. Om Tjänsten inte fungerar är det Kundens ansvar att aktuell parkeringskostnad betalas på annat sätt. Vid problem med Kundens mobiloperatör, kan Inteleon aldrig hållas ansvariga.

Det är Kundens ansvar att starta parkeringen med rätt registreringsnummer, personnummer och zonkod. Information om detta framgår av skyltning vid aktuell parkeringsplats eller angivna instruktioner.

Kunden tilldelas ett lösenord i samband med att den första parkeringen avslutas. I appen väljer Kunden själv sitt lösenord. Kunden ansvarar vidare för användaruppgifterna som kan nyttjas för den personliga sidan på www.smspark.se. Kunden ansvarar för obehörig användning av Tjänsten, och bör snarast kontakta kundservice på teleonnummer 0772-10 10 10 om det finns anledning att anta att obehörig använder sig av Kundens uppgifter.

 

Betalningsalternativ

Det är Kundens ansvar att användaruppgifterna är riktigt registrerade hos Inteleon. Genom att påbörja Tjänsten, godkänner Kunden att denne är betalningsskyldig för de avgifter som påförs vid parkering via Tjänsten. Inteleon erbjuder Kunden fyra olika betalningsalternativ varav tre är kostnadsfria. Kunden kan genom att logga in på www.smspark.se välja betalningsalternativ. Pappersfaktura är förvalt om inget annat angivits. Inteleon fakturerar månadsvis i efterskott för samtliga parkeringar som har genomförts under aktuell tidsperiod.

(1) Pappersfaktura medför en avgift om 25 kr och innebär att Kunden erhåller fakturan via post till den folkbokförda adressen. Adressuppgifterna hämtas via folkbokföringen. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på den angivna förfallodagen som står på fakturan.

(2) E-postfaktura är ett kostnadsfritt alternativ där Kunden erhåller fakturan som en PDF skickat till sin angivna e-postadress. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på angivet förfallodatumet som står angivet på fakturan.

(3) SMS-faktura är ett kostnadsfritt alternativ där Kunden erhåller betalningsinformation (OCR, belopp och bankgiro) via SMS. Betalningen ska vara Inteleon tillhanda på det angivna förfallodatumet som står angivet i SMS:et.

(4) Kortbetalning är ett kostnadsfritt alternativ där Inteleon debiterar angivet kontokort genom så kallad autogirering. Inga kortuppgifter hanteras eller lagras av Inteleon. Kortuppgifter hanteras av vår leverantör DIBS Payment Services. Det är Kundens ansvar att det finns täckning på kontot dit det angivna kortet är anslutet. Det är också Kundens ansvar att betalkortet är giltigt. För det fall Kunden, genom att registrera sina kortuppgifter hos Inteleon, väljer kortbetalning kommer Inteleon att debitera det registrerade kortet vid eller i samband med parkering alternativt vid utfärdande av samlingsfaktura. Kunden är införstådd med att debiteringen av kortet kan komma att ske före den förfallodag som angivits i fakturaspecifikationen.

Inteleon har rätt att ensidigt neka viss parkeringsdebitering, exempelvis om Kunden inte betalat tidigare fakturor. Det är då Kundens ansvar att betala för aktuell parkering på annat sätt.

Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer en lagstadgad avgift samt dröjsmålsränta. Om påminnelsen överskrider 14 dagar efter det angivna påminnelsedatumet, skickas ärendet till inkassobolaget Alektum Group AB. Vid frågor avseende inkassoärenden hänvisar vi till Alektum Group AB, tel.  031-730 60 00.

 

Parkeringstaxa och serviceavgift

Den aktuella parkeringstaxan bestäms alltid av gällande parkeringsbolag. Prisförändring av parkeringstaxa bestäms enbart av gällande parkeringsbolag. Vi ansvarar därför inte för någon prisförändring eller meddelande av prisförändring till dig. Vilket parkeringsbolag som gäller för den specifika parkeringen finns vanligtvis skyltat vid infarten till respektive parkering, eller vid parkeringsautomaten.

Inteleon förbehåller sig även rätten att, utöver parkeringstaxan, ta ut en serviceavgift av Kunden vilket i sådana fall framgår i vår app och på eventuell skyltning vid aktuell parkeringsplats.

 

Immateriella rättigheter

Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller övrigt innehåll som kan åtkommas. Allt innehåll inklusive men ej begränsat till varumärke tillhör Inteleon. Ingen rätt ges till kopiering, länkning eller att på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande Inteleon.

 

Information om ångerrätt

Efter att Tjänsten aktiverats, genom att Kunden har erhållit en bekräftelse, accepterar Kunden att ångerrätt inte kan åberopas i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

Force majeure

Inteleon är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt dessa Villkor förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Inteleons kontroll, exempelvis myndighets åtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer eller andra omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Inteleon, Inteleons leverantörer eller Inteleons verksamhet i allmänhet.

 

Feedback på Tjänsten

Inteleon arbetar ständigt med att förbättra Tjänsten varför vi tacksamt tar emot dina eventuella synpunkter och klagomål. Du når vår kundservice på telefonnummer 0772 – 10 10 10 eller på postadress Inteleon AB, Box 2037, 403 11 Göteborg eller via vår e-postadress feedback@smspark.se.

Om du har synpunkter eller klagomål på parkeringsplats, parkeringstaxa eller liknande ska du istället vända dig till markägaren/parkeringsbolaget eller dennes ombud. Kontaktuppgifter till markägaren/parkeringsbolaget framgår vanligen av skyltning vid den aktuella parkeringsplatsen.

 

Hantering av personuppgifter

När du använder Tjänsten, kommer Inteleon att få tillgång till dina personuppgifter. Information om Inteleons behandling av dina personuppgifter återfinns i Inteleons integritetspolicy, som du hittar här.

 

Ansvarsbegränsning

Inteleon ansvar inte för:

 • att Kunden parkerar sitt fordon i enlighet med lagar och bestämmelser som fastställs av parkeringsbolag eller kommun,
 • parkering i ett område som inte är anslutet till Tjänsten,
 • om Tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men som vid den aktuella tidpunkten ansågs vara skäliga,
 • om Kunden har angett fel uppgifter då parkeringen påbörjades,
 • eventuella påföljder för Kund som uppkommit på grund av fel eller avbrott i Tjänsten,
 • tvist mellan dig som Kund å en sida och stad, parkeringsbolag, mobiloperatör eller kreditkortsföretag å andra sidan, inklusive tvist gällande kontrollavgift/felparkeringsavgift (även kallad parkeringsbot),
 • prisförändringar avseende parkeringstaxor, eller
 • indirekta skador eller följdskador.

 

Övrigt

Inteleon förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Eventuella förändringar av Villkoren träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida.

Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning i Villkoren ske.

Kunden får inte överlåta Villkoren eller de rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren till tredje man utan Inteleons föregående skriftliga samtycke.

Inteleon får dock överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Kundens skriftliga medgivande.

Svensk materiell rätt ska vara tillämplig på Villkoren.

Tvist i anledning av Villkorens tillkomst, tillämpning eller tolkning och därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras i första instans av tingsrätten i Göteborg.

 

Allmänna villkor företagskund

Dessa allmänna villkor för SMS Park Företag (”Villkoren”) utgör en integrerad del av avtalet avseende tjänsten SMS Park Företag (”Tjänsten”) som Inteleon AB och en företagskund (”Företagskund”) ingått (”Avtalet”). Med beteckningen ”Part” nedan avses antingen Inteleon AB eller Företagskunden och med beteckningen ”Parterna” avses Inteleon AB och Företagskunden gemensamt. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Inteleon och med benämningarna ”ni”, ”era” och ”ert” avses Företagskunden. Definitioner som används i Avtalet ska ha samma betydelse i Villkoren om inget annat uttryckligen anges.

 

Komma igång med Tjänsten

Intresseanmälan

För att Tjänsten ska vara tillgänglig för en Företagskund behöver vi lägga upp ett konto för ert företag. Detta gör vi efter att vi har mottagit en intresseanmälan från Företagskunden och därefter ingått Avtalet. Företagskunden kan kontakta oss för intresseanmälan via telefon 0772 ‑ 10 10 10 (tryck knappval 1), e-post foretag@smspark.se eller genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Företagskundens intresseanmälan ska innehålla uppgift om företagsnamn, organisationsnummer, namn på kontaktperson, telefonnummer till kontaktperson,
e-postadress, önskat antal Användare (definierat nedan) samt uppgift om vilken stad som Användarna oftast parkerar i.

Anslut Användare

Efter att vi lagt upp Företagskunden behöver ni ansluta de anställda som ska nyttja Tjänsten (”Användare”) till ert företagkonto. Detta kan ni antingen göra genom att själva lägga till användare med namn, mobiltelefonnummer och bilens registreringsnummer och e-postadress till ert företagskonto eller genom att kontakta oss via telefon 0772 – 10 10 10 (tryck knappval 1) så hjälper vi er med detta.

Alla parkeringar startade från Användare i enlighet med punkten 6 eller punkten 1.7 kommer att debiteras Företagskunden.

Börja nyttja Tjänsten

När ni har anslutit Användarna till ert företagskonto kan Användarna börja använda Tjänsten.

Användare som vill använda sig av Tjänsten via vår app behöver ladda ner vår app från App Store eller Google Play. För instruktion om hur Användare ska gå tillväga för nedladdning och nyttjande av vår app se vår Appbeskrivning.

Användande av Tjänsten via SMS

Vid användande av Tjänsten genom SMS ska Användaren skicka ett SMS till nummer 0700-40 40 40 med angivande av zonkod och den aktuella bilens registreringsnummer. Därefter kommer parkeringen att debiteras Företagskunden. Zonkoden hittar man på våra skyltar och dekaler som finns i anslutning till varje parkeringsplats. När Användaren vill avsluta sin parkering skickar denne ett SMS med ordet AVSLUTA till nummer 0700-40 40 40 och den aktuella parkeringen avslutas. Vi kan komma att påminna Användare om pågående parkering för att undvika att Användare ska glömma att skicka avsluts-SMS enligt ovan.

Användande av Tjänsten via vår app

För användande av Tjänsten genom vår app så loggar Användare in på vår app och väljer alternativet Företag. Därefter kommer parkeringen att debiteras Företagskunden. För att påbörja Tjänsten så behöver Användaren ange den aktuella bilens registreringsnummer, zonkod och preliminär sluttid för parkeringen. Zonkoden hittar man på våra skyltar och dekaler som finns i anslutning till varje parkeringsplats eller via GPS-sökning i appen. När användaren vill avsluta sin parkering trycker Användaren på Avsluta parkering i appen.

 

Avgifter för tjänsten

Avgifterna för Tjänsten framgår av Avtalet.

 

Betalning

Genom att ansluta ert företag till Tjänsten åtar ni er en betalningsskyldighet för de avgifter som påförs vid parkering via Tjänsten av Användare.

Vi erbjuder följande betalningsalternativ med betalningsvillkor 30 dagar:

 • Pappersfaktura: Vi tar ut en avgift om 20 kr per faktura och Företagskunden får fakturorna från oss via post till den adress som ni angivit i er intresseanmälan. Om ni inte anmäler annat kommer ni att få pappersfakturor. Betalningen ska vara oss tillhanda på den förfallodag som står angiven på fakturan.
 • E-postfaktura: Är kostnadsfri och innebär att Företagskunden får fakturorna från oss som en PDF skickat till den e-postadress som angivits i intresseanmälan. Betalningen ska vara oss tillhanda på den förfallodag som står angiven på fakturan.

Inteleon fakturerar månadsvis i efterskott för samtliga parkeringar som har genomförts under aktuell tidsperiod.

Alla belopp som anges i Villkoren är exklusive moms.

Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer en lagstadgad avgift samt dröjsmålsränta. Om betalning inte är oss tillhanda inom 14 dagar efter det angivna påminnelsedatumet, skickar vi ärendet vidare till inkassobolaget Alektum Group AB. Vid frågor avseende inkassoärenden hänvisar vi till Alektum Group AB tel.  031-730 60 00.

 

Företagskundens ansvar

Företagskunden ansvarar för:

 • att Användarnas vid var tid gällande uppgifter (namn, mobiltelefonnummer eller bilens registreringsnummer och e-postadress) är korrekt registrerade hos oss,
 • att Användarna följer de regler och bestämmelser som fastställs av respektive parkeringsbolag och stad för parkering,
 • att Användarna påbörjar och avslutar parkeringar korrekt (med angivande av korrekt mobiltelefonnummer eller registeringsnummer samt zonkod). Parkering påbörjas den tid som Användaren fått en bekräftelse på påbörjad parkering och parkeringen avslutas när Användaren fått en bekräftelse på att parkeringen avslutats,
 • parkeringskostnaden som påförs genom Företagskunden eller Användarnas nyttjande av Tjänsten. Detta innebär att för det fall Tjänsten inte skulle fungera av någon anledning eller om vi har nekat en Användare från parkeringsdebitering (via SMS eller via vår app) är det Företagskundens ansvar att aktuell parkeringskostnad betalas på annat sätt,
 • obehörig användning av Tjänsten, och om det finns anledning att anta att obehörig använder sig av Företagskundens eller Användares uppgifter rekommenderar vi er att snarast kontakta vår kundservice på telefonnummer 0772‑10 10 10.

 

Privat användande av tjänsten

För privat användande av Tjänsten kan Företagskunden be Användarna att förutom att ange zonkod och den aktuella bilens registreringsnummer även ange sitt personnummer när de använder Tjänsten genom SMS och att Användare anger ”Privat” i vår app när de använder Tjänsten genom vår app.

Företagskunden kommer inte debiteras för de parkeringar som inte startas av Användare enligt punkten 6 eller 1.7 utan dessa parkeringar kommer debiteras Användaren direkt.

 

Ansvarsbegränsningar

Vi ansvarar inte för:

 • tekniska störningar som kan uppstå avseende Tjänsten, eller del därav såsom appen, och som påverkar funktionaliteten eller tillgängligheten av densamma eller för eventuell data som går förlorad på grund av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till vår app för Tjänsten,
 • att Användare parkerar sitt fordon i enlighet med lagar och bestämmelser som fastställs av parkeringsbolag eller kommun,
 • parkering i ett område som inte är anslutet till Tjänsten,
 • att Tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men som vid den aktuella tidpunkten ansågs vara skäliga,
 • att Användare har angett fel uppgifter då parkeringen påbörjades,
 • eventuella påföljder för Företagskunden eller Användare som uppkommit på grund av fel eller avbrott i Tjänsten,
 • tvist mellan Företagskunden eller Användare å ena sidan och stad, parkeringsbolag, mobiloperatör, kreditkortsföretag, myndighet å andra sidan inklusive tvist gällande kontrollavgift/felparkeringsavgift (även kallad parkeringsbot),
 • prisförändringar avseende parkeringstaxor (se punkt 7 nedan), eller
 • indirekta skador eller följdskador.

 

Parkeringstaxor och serviceavgift

Parkeringstaxor bestäms alltid av ansvarigt parkeringsbolag. Vi ansvarar således inte för någon prisförändring eller att meddela eventuella prisförändringar till Företagskunden eller Användare. Vilket parkeringsbolag som ansvarar finns vanligen skyltat vid infarten till respektive parkering, eller vid parkeringsautomaten.

Vi förbehåller oss även rätten att, utöver parkeringstaxan, ta ut en serviceavgift av Företagskunden för Användares parkering, vilket i sådana fall framgår av skyltning vid aktuell parkeringsplats.

 

Personuppgiftsbehandling

Inteleon är personuppgiftsansvarig för den behandling av Användares personuppgifter som Tjänsten medför.

När Företagskunden ansluter sig till Tjänsten, åtar sig Företagskunden att säkerställa att Företagskunden har rätt att lämna ut Användares personuppgifter till Inteleon.

Företagskunden ansvarar för att tillse att personer som agerar för Företagskundens räkning, och därmed lämnar personuppgifter till Inteleon, informeras om Inteleons integritetspolicy, vilken tillhandahålls Företagskunden vid ingående av Avtalet.

 

Feedback på tjänsten

Vi arbetar ständigt med att förbättra Tjänsten varför vi tacksamt tar emot era eventuella synpunkter och klagomål. Ni når vår kundservice på telefonnummer 0772 – 10 10 10 eller på postadress Inteleon AB, Box 2037, 403 11 Göteborg eller via vår e-postadress feedback@smspark.se.

Om ni har synpunkter eller klagomål på parkeringsplats, parkeringstaxa eller liknande ska ni istället vända er till markägaren/parkeringsbolaget eller dennes ombud. Kontaktuppgifter till markägaren/parkeringsbolaget framgår vanligen av skyltning vid den aktuella parkeringsplatsen.

 

Immateriella rättigheter

Företagskund eller Användare förvärvar inga rättigheter till Tjänsten, eller del däri, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter. Företagskunden eller Användare ges inte någon rätt att kopiera, länka eller på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande oss genom Avtalet eller Villkoren annat än vad som uttryckligen framgår av Villkoren.

 

Force majeure

Part är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt dessa Villkor eller Avtalet förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Parts kontroll, exempelvis myndighets åtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer eller andra omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Part, Parts leverantörer eller Parts verksamhet i allmänhet. Part är skyldig att, utan fördröjning, informera den andra Parten om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure. Om force majeure består mer än 30 dagar får vardera Part att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

 

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor. Eventuella förändringar av Villkoren träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Villkoren har meddelats Företagskunden genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i Villkoren har Företagskunden rätt att säga upp Avtalet.

Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte inne­bära att Villkoren eller Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen på­verkar Parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren eller Avtalet, skälig jämkning i Villkoren eller Avtalet ske.

Företagskunden får inte överlåta Avtalet eller de rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren till tredje man utan vårt föregående skrift­liga samtycke. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och Villkoren till tredje man.

Svensk materiell rätt ska vara tillämplig på Villkoren och Avtalet.

Tvist i anledning av Villkorens eller Avtalets tillkomst, tillämpning eller tolkning och därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras i första instans av tingsrätten i Göteborg.

                                                                                                 

Senast uppdaterad: 24 maj 2018